magnify

management

IMG_7331_website
ir. R.J.P. (Roland) Traanberg Directeur
r.traanberg@traanbergpartners.nl
IMG_7358_website
ir. E.P. (Erna) Traanberg-Dahmen Architect / Partner
e.traanberg@traanbergpartners.nl
IMG_7322_website
ir. A.A. (Toosje) Idema Architect / burocoördinator
a.idema@traanbergpartners.nl
IMG_7863_website ir. K.A. (Koen) Bakker Senior projectleider bouwmanagement
k.bakker@traanbergpartners.nl